ಪ್ರತಿದಿನ ಕೇವಲ 95 ರೂಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ 14 ಲಕ್ಷ ರೂ ಪಡೆಯಿರಿ

1 min read
Postal Life Insurance Scheme

ಪ್ರತಿದಿನ ಕೇವಲ 95 ರೂಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ 14 ಲಕ್ಷ ರೂ ಪಡೆಯಿರಿ

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜೀವ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗಳಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಸುಮಂಗಲ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಂಚೆ ಜೀವ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ (Gram Sumangal Rural Postal Life Insurance Scheme) ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ.
ಇದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರಿಗೆ ಮನಿಬ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮ ಸುಮಂಗಲ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಂಚೆ ಜೀವ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಯೋಜನೆಗಳಿವೆ.
ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಂಚೆ ಜೀವ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 95 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ, ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 14 ಲಕ್ಷ ರೂ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
Postal Life Insurance Scheme

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 1995 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ 6 ವಿಭಿನ್ನ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಸುಮಂಗಲ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಂಚೆ ಜೀವ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ.

ಗ್ರಾಮ ಸುಮಂಗಲ್ ಯೋಜನೆ ಎಂದರೇನು?

ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಸುಮಂಗಲ್ ಯೋಜನೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮ ಸುಮಂಗಲ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗರಿಷ್ಠ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪಾಲಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಪಾಲಿಸಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿದಾರ ಮರಣಹೊಂದದಿದ್ದರೆ ಮನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಲಾಭವೂ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಪಾಲಿಸಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿದಾರ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರೆ ನಾಮಿನಿಗೆ ಆಶ್ವಾಸಿತ ಮೊತ್ತದ ಜೊತೆಗೆ ಬೋನಸ್ ಸಹ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಯಾರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು?

ಗ್ರಾಮ ಸುಮಂಗಲ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪಾಲಿಸಿದಾರನಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 19 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿರಬೇಕು. ಗರಿಷ್ಠ 45 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಗ್ರಾಮ ಸುಮಂಗಲ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು 15 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಗ್ರಾಮ ಸುಮಂಗಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಎರಡು ಅವಧಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ 40 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ 15 ವರ್ಷ ಮತ್ತು 20 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಮನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ನಿಯಮ:

15 ವರ್ಷಗಳ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ, 6 ವರ್ಷ, 9 ವರ್ಷ ಮತ್ತು 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, 20-20 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಮನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಉಳಿದ 40 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಯೋಜನೆಯ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಬೋನಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
20 ವರ್ಷಗಳ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ, 8 ವರ್ಷ, 12 ವರ್ಷ ಮತ್ತು 16 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 20-20 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಮನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಉಳಿದ 40 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೋನಸ್‌ ಜೊತೆಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 95 ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ:

ನೀವು ಈ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ 25 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಈ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು 20 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ 7 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಆಶ್ವಾಸನೆಯೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 2853 ರೂ.ಗಳ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 95 ರೂ. ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂ 8449 ರೂ. ಅರ್ಧ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂ 16,715 ರೂ, ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂ 32,735 ರೂ. ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
Postal Life Insurance Scheme

ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ, 12 ವರ್ಷ ಮತ್ತು 16 ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, 20-20% ಪ್ರಕಾರ 1.4-1.4 ಲಕ್ಷ ರೂ ಮನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, 20 ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2.8 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 13.72 ಲಕ್ಷ ರೂ ಯಲ್ಲಿ 4.2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ 9.52 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿದಾರರು ಪ್ರತಿದಿನ 100 ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ 14 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

#PostOfficeScheme #GramSumangalRural #LifeInsuranceScheme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

YOU MUST READ

Copyright © All rights reserved | SaakshaTV | JustInit DigiTech Pvt Ltd